http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Aktywizacja_osob_mlodych.html

Aktywizacja osob mlodych pozostajacych


OŚ PRIORYTETOWA I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (V)”

Cel projektu.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie nyskim.

Kto może skorzystać z projektu? 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 216 osób poniżej 30 roku życia, należących do tzw. kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).


Formy wsparcia:

  • staże,
  • bony stażowe,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia zawodowe,
  • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • prace interwencyjne.
Ogólna wartość projektu:
2 202 985,70  zł

Okres realizacji i rekrutacji do projektu:
1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
 

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Maciej Krzysik
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Pokój 25 II piętro
tel. 077 448 99 22 lub 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl
 
Osoby bezrobotne chcące skorzystać z projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta.
Grafika : drukuj / nie drukuj