http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/Fundusz_Pracy.html

Fundusz Pracy

 


Program specjalny „Aktywni na nowo”

Głównym celem programu specjalnego jest aktywizacja zawodowa i zatrudnienie 12 – osobowej grupy osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, zamieszkujących na terenie powiatu nyskiego, w stosunku do których prowadzone wcześniej działania nie przyniosły pożądanego efektu zatrudnieniowego.

 

Okres realizacji: marzec 2015 r. – grudzień 2015 r.

      Całkowity budżet: 133.502,00 zł

Działania:

- indywidualna praca z doradcą klienta,

- warsztaty „ABC uwierz w siebie”,

- staże,

- szkolenia zawodowe,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 


 

Program specjalny – „MOJA SZANSA”

Głównym celem programu jest kompleksowe wsparcie, aktywizacja zawodowa i zatrudnienie  uczestników z  uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikami programu specjalnego jest 20 osób bezrobotnych w wieku 30-49 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, zamieszkujących na terenie powiatu nyskiego, które doświadczają dysfunkcji w dostępie do rynku pracy. W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kierowane osoby spełniające warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres realizacji: 01.03.2015 – 31.12.2015 r.
Całkowity budżet: 200 000 zł

Działania:

 


 

 

Program specjalny „Czas na aktywność”

 

Program skierowany jest do osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy,  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie

Głównym celem programu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych z III profilu pomocy /uczestników programu specjalnego poprzez zastosowanie szeregu działań aktywizujących.

Okres realizacji: 01.03.2015 – 31.12.2015
Całkowity budżet: 309 850 zł

Działania: 

 

W związku z realizacją programu specjalnego „Czas na aktywność” Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zawarł porozumienia o współpracy przy realizacji programu z Partnerami:

 

  1. Gmina Nysa,
  2. Gmina Korfantów,
  3. Gmina Kamiennik,
  4. Gmina Otmuchów,
  5. Gmina Łambinowice,
  6. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach,
  7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach,
  8. Zakład Gospodarki  Komunalnej w Łambinowicach.

 

 Zadania Partnerów to przede wszystkim przygotowanie odpowiedniego stanowiska pracy, organizacja 2 miesięcznych robót publicznych oraz zapewnienie dalszego zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych.


Grafika : drukuj / nie drukuj